Viktig information om Gruppavtal Uppdaterad

Bjurtjärns Fiber EF har nu sagt upp gruppavtalet med COMHEM. Detta innebär att medlemmar som tecknat detta avtal kommer att behöva skaffa nytt avtal antingen direkt med COMHEM eller med annan leverantör i god tid före den 30/9 2020. Styrelsen har av flera skäl beslutat att inte ingå något nytt gruppavtal med COMHEM.

Möjliga leverantörer återfinns på IP-Onlys hemsida:

https://www.ip-only.se/privat

Här anger man Gata nr och ort varefter man kommer till en självaktiveringsportal. Sedan får man välja med hjälp av verktyget de tjänster man behöver.

Observera att tiden för gruppavtalet har förlängts från den 21/9 till och med den 30/9. Avtalet upphör den 30/9 2020 och att man ej kan byta dessförinnan.

Om man inte säger upp avtalet fortsätter detta att löpa men nu utan fiberföreningens rabatt och med en faktura som kommer direkt från COMHEM. Om du vill fortsätta med COMHEM behöver du således inte göra någonting.

Om du vill byta till annan leverantör, tänk på att inte teckna nytt avtal som börjar gälla före den 1/10 2020 eftersom det medför att man får betala dubbla avgifter för den tid som avtalen överlappar. Du måste också säga upp avtalet med COMHEM i god tid före den 30/9

Förtydligande kring Viasat

Hej, vi har fått information kring att vissa medlemmar blir kontaktade av Viasat som hävdar att de har ett samarbete med fiberföreningen. Så är inte fallet men Viasat levererar tjänsterna via fibern naturligtvis.

Stämma 2019

Hej,

den 10/6 hålls årets ordinarie stämma i Bjurtjärns fiber Ekonomisk Förening i Kväggeshyttans Bygdegård. Kl. 18.00.

Dagordning enligt stadgarna.

Väl mött!

Svar på frågor kring serviceavgiften

I samband med utskickandet av fakturor för medlemsavgift och serviceavgift har ett antal frågor dykt upp på hemsidan och i telefonsamtal till några av styrelsemedlemmarna. Nedanstående tillsammans med inlägg från Ordföranden i andra trådar hoppas vi besvarar de frågor som medlemmarna har. Styrelsen tackar samtidigt för de positiva kommentarer som lämnats.

Föreningen består av ca 750 medlemmar (Fastigheter). Det finns fyra olika register som måste vara uppdaterade: Avtalsregister för medlems avtal och markägaravtal där sådana är aktuella. Vidare finns ett medlemsregister samt ett register över COMHEM abonnemang för det relativt stora antalet medlemmar som har detta. Styrelsen försöker därför av naturliga skäl hela tiden se till att föreningen kan drivas så rationellt som möjligt. Detta gör vi genom att se till att information finns tillgänglig på nätet i så stor omfattning som är rimligt och att nätet utnyttjas för övrigt i största möjliga omfattning.

Bland åtgärder som införts är t.ex. att fakturorna numera är försedda med OCR nr. Detta underlättar uppföljning och minskar risken för fel.

Alla förslag till rationaliseringar är givetvis välkomna.

  • Varför kom det två fakturor och inte en?

Medlemsavgiften är momsbefriad medan serviceavgiften är momsbelagd. Därav två separata fakturor.

  • Vilken service får medlemmarna?

Detta, av styrelsen uppdaterade, inlägg i debatten från Anne Li täcker väl upp det mesta:


Som alla vet är Fiberföreningen inget vinstdrivande företag och vi har som syfte att värna om medlemmarnas bästa och tar endast ut avgifter och kostnader om och när det finns ett behov, serviceavgiften är en sådan.

I våra stadgar har vi beskrivit att en avgift kommer tas ut och som skulle regleras i anslutningsavtalen. Vid det tillfället var inte samtliga kostnader kända för oss varför vi valde att vänta med att besluta om nivån som vi beskriver nedan.

Fiberföreningen har kostnader som måste täckas av medlemmarna. Eftersom vi inte vill att medlemmarnas insatser ska bekosta dessa löpande kostnader tar vi ut en serviceavgift på i nuläget 600 kr/år. Av dessa går en del till att bekosta bokföring, momsredovisning, skattehantering samt redovisning av föreningens kassa och likviditet som utförs av en redovisningsbyrå. Denna byrå utför även arbeten i samband med fakturering av ovanstående serviceavgift, COMHEM abonnemang för dom som har detta samt medlemsavgiften.

Eftersom nätet närmat sig sin fullbordan under året har kostnader för färdigställning minskat. Det är dock att notera att vi fortfarande lever på lånade pengar och alla kostnader ännu inte är betalda. Ett sådant exempel är markägaravgifterna som styrelsen jobbar med.
Vi behöver också resurser för att ersätta de som utför jobb av olika slag t.ex. avslutande arbeten eller om fel uppkommit som inte kan hänföras till normal drift eller oaktsamhet av fastighetsägaren.
Som förening måste vi vidare ha medel att täcka kostnader för utsättning av vårt nät när utsättning behövs vid byggnationer av olika slag i vårt område. Vi ansvarar för att detta görs och måste då anlita Metria och liknande företag.Eftersom vi är en förening måste denna avgift betalas av samtliga medlemmar, oavsett vilket tjänsteavtal man valt, öppen plattform samt för de som avstår att koppla in tjänster.

Vi hoppas givetvis att ekonomin blir så gynnsam att vi framgent kan sänka kostnaden
.

  • Frågan om bokslut och resultaträkning?

Detta kommer att presenteras på årsmötet som avses hållas före halvårsskiftet. Beträffande kassan ändras denna givetvis nästan varje dag. Föreningen är dock inte i konkurs.

  • Varför skickas inte räkningarna ut per mail?

Efter GDPR godkännande av respektive medlem är detta nu möjligt att genomföra i samband med nästa fakturering. En noggrann genomgång av konsekvenserna behöver göras. Bl.a. måste föreningen ha korrekta mailadresser och en tjänst som medger utsändande av individualiserade massmail, dvs varje mottagare skall erhålla ett mail som innehåller identifieringsuppgifter och belopp. Alla internetleverantörer blockerar dessutom utsändande av massmail (Spam). T.ex. tillåter Bahnhof endast 49 mail/tim utan att mailen blockeras. Med 750 medlemmar blir det 15 tim men dels så kan det gå att automatisera, dels finns det kanske andra lösningar. Åtgärder behöver i alla fall vidtas som hittills inte kunnat göras (pga GDPR) innan det börjar fungera mer eller mindre automatiskt.

De av föreningens medlemmar som gått in i det förmånliga COMHEM abonnemanget faktureras dessutom av föreningen. Beloppen skiljer sig från medlem till medlem beroende på typ av abonnemang.

/Styrelsen

Störningar på TV-bild

Hej,
ordförande här igen.

Det har kommit till styrelsen kännedom att många fortfarande har problem med dålig TV-bild trots löst driftstörning.

För att problemet skall lösas så fort som möjligt är det bra om ni gör en felanmälan på detta till er tjänsteleverantör.

//Eric

Nytt bankgiro

Hej!

På fakturor som skickas hädanefter så är det ett nytt bankgiro-nummer som fakturan skall betalas till.

Detta då vi inför OCR-nummer på fakturorna för att minska den administrativa kostnaden för fakturorna.

Har ni frågor så är det bara att höra av sig till styrelsen.

Med vänliga hälsningar,

Eric Birgersson, ordförande.

Information 2018-05-06

Information  2018-05-06

Tändning av nätet och felsökning

Det är fortfarande några som ej hjälpt oss att kunna kontrollera om anslutningen fungerar eller som har rapporterat fel men inte medverkat till att vi kan åtgärda felet.

Ni måste snarast kontakta oss i annat fall kan vi tvingas ta ut en högre avgift för er fiberanslutning.

Gruppavtal och tilläggsavtal med Comhem

Det är viktigt att ni sköter inbetalningarna till föreningen för att kunna fortsätta att få det förmånliga priset! Fakturering görs kvartalsvis och abonnemang gäller för 3 månader i taget. Vi håller på och utreder de fall där medlemmar ej fullföljt signerade avtal, utan har tecknat avtal med andra tjänsteoperatörer.

NÄSTA FAKTURA förfaller i slutet av juni och avser juli – september.

Serviceavgiften SKALL betalas av ALLA.

Den har inget att göra med om man är inkopplad och använder nätet eller ej. Pengarna behövs till bokföring, ekonomi, utgifter för att hålla HELA nätet igång och utsättning, byte av vägtrummor, kostnad för asfaltering mm. Vi är i färd med att skicka ut påminnelser genom Svea ekonomi som lägger på ytterligare 60 SEK på fakturan.

Medlemsavgifter för 2017

Ekonomitjänst har vid genomgång upptäckt att många ej betalt medlemsavgift för 2017. Vi har därför sänt ut nya fakturor till de som INTE ANGETT BETALARE etc och vi måste be om att få se verifikationer på gjord inbetalning. Vi kan ju inte se om du betalat om medlemsnr, namn eller fastighetsbeteckning saknas.

Det räcker inte att bestrida fakturan utan ni måste kunna visa att betalning gjorts.

Vi är i färd med att skicka ut påminnelser genom Svea ekonomi som lägger på ytterligare 60 SEK på fakturan.

Den som ej betalat sin medlemsavgift kan stängas av från att använda sin anslutning. Att vara medlem är ett villkor för att bli ansluten.

Faktura för Medlemsavgift för 2018 kommer att sändas ut inom kort.

SLUTBESIKTNING av nätet utfördes av ÅF 2018.03.08 med beröm godkänt som betyg. Vi jobbar nu vidare med dokumentation till Länsstyrelsen för att få resten av stödet från Jordbruksverket.

Vi vill tacka er som ställt upp med 2 dagsverken och alla som hjälpt oss vid projektering och grävning eller hjälpt oss på annat sätt och alla som betalt alla fakturor!!

Föreningsstämma kommer att hållas i slutet av juni. Detta för att kunna avsluta projektet och kunna börja med förvaltningsfasen av vårt nät.

Ytterligare information kommer att publiceras efter hand. Om ni har frågor, maila via hemsidan.

Hälsningar

Styrelsen