Svar på frågor kring serviceavgiften

I samband med utskickandet av fakturor för medlemsavgift och serviceavgift har ett antal frågor dykt upp på hemsidan och i telefonsamtal till några av styrelsemedlemmarna. Nedanstående tillsammans med inlägg från Ordföranden i andra trådar hoppas vi besvarar de frågor som medlemmarna har. Styrelsen tackar samtidigt för de positiva kommentarer som lämnats.

Föreningen består av ca 750 medlemmar (Fastigheter). Det finns fyra olika register som måste vara uppdaterade: Avtalsregister för medlems avtal och markägaravtal där sådana är aktuella. Vidare finns ett medlemsregister samt ett register över COMHEM abonnemang för det relativt stora antalet medlemmar som har detta. Styrelsen försöker därför av naturliga skäl hela tiden se till att föreningen kan drivas så rationellt som möjligt. Detta gör vi genom att se till att information finns tillgänglig på nätet i så stor omfattning som är rimligt och att nätet utnyttjas för övrigt i största möjliga omfattning.

Bland åtgärder som införts är t.ex. att fakturorna numera är försedda med OCR nr. Detta underlättar uppföljning och minskar risken för fel.

Alla förslag till rationaliseringar är givetvis välkomna.

  • Varför kom det två fakturor och inte en?

Medlemsavgiften är momsbefriad medan serviceavgiften är momsbelagd. Därav två separata fakturor.

  • Vilken service får medlemmarna?

Detta, av styrelsen uppdaterade, inlägg i debatten från Anne Li täcker väl upp det mesta:


Som alla vet är Fiberföreningen inget vinstdrivande företag och vi har som syfte att värna om medlemmarnas bästa och tar endast ut avgifter och kostnader om och när det finns ett behov, serviceavgiften är en sådan.

I våra stadgar har vi beskrivit att en avgift kommer tas ut och som skulle regleras i anslutningsavtalen. Vid det tillfället var inte samtliga kostnader kända för oss varför vi valde att vänta med att besluta om nivån som vi beskriver nedan.

Fiberföreningen har kostnader som måste täckas av medlemmarna. Eftersom vi inte vill att medlemmarnas insatser ska bekosta dessa löpande kostnader tar vi ut en serviceavgift på i nuläget 600 kr/år. Av dessa går en del till att bekosta bokföring, momsredovisning, skattehantering samt redovisning av föreningens kassa och likviditet som utförs av en redovisningsbyrå. Denna byrå utför även arbeten i samband med fakturering av ovanstående serviceavgift, COMHEM abonnemang för dom som har detta samt medlemsavgiften.

Eftersom nätet närmat sig sin fullbordan under året har kostnader för färdigställning minskat. Det är dock att notera att vi fortfarande lever på lånade pengar och alla kostnader ännu inte är betalda. Ett sådant exempel är markägaravgifterna som styrelsen jobbar med.
Vi behöver också resurser för att ersätta de som utför jobb av olika slag t.ex. avslutande arbeten eller om fel uppkommit som inte kan hänföras till normal drift eller oaktsamhet av fastighetsägaren.
Som förening måste vi vidare ha medel att täcka kostnader för utsättning av vårt nät när utsättning behövs vid byggnationer av olika slag i vårt område. Vi ansvarar för att detta görs och måste då anlita Metria och liknande företag.Eftersom vi är en förening måste denna avgift betalas av samtliga medlemmar, oavsett vilket tjänsteavtal man valt, öppen plattform samt för de som avstår att koppla in tjänster.

Vi hoppas givetvis att ekonomin blir så gynnsam att vi framgent kan sänka kostnaden
.

  • Frågan om bokslut och resultaträkning?

Detta kommer att presenteras på årsmötet som avses hållas före halvårsskiftet. Beträffande kassan ändras denna givetvis nästan varje dag. Föreningen är dock inte i konkurs.

  • Varför skickas inte räkningarna ut per mail?

Efter GDPR godkännande av respektive medlem är detta nu möjligt att genomföra i samband med nästa fakturering. En noggrann genomgång av konsekvenserna behöver göras. Bl.a. måste föreningen ha korrekta mailadresser och en tjänst som medger utsändande av individualiserade massmail, dvs varje mottagare skall erhålla ett mail som innehåller identifieringsuppgifter och belopp. Alla internetleverantörer blockerar dessutom utsändande av massmail (Spam). T.ex. tillåter Bahnhof endast 49 mail/tim utan att mailen blockeras. Med 750 medlemmar blir det 15 tim men dels så kan det gå att automatisera, dels finns det kanske andra lösningar. Åtgärder behöver i alla fall vidtas som hittills inte kunnat göras (pga GDPR) innan det börjar fungera mer eller mindre automatiskt.

De av föreningens medlemmar som gått in i det förmånliga COMHEM abonnemanget faktureras dessutom av föreningen. Beloppen skiljer sig från medlem till medlem beroende på typ av abonnemang.

/Styrelsen

Skriven av Eric Birgersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *