Protokoll från stämman 2024-05-15

Protokollet från stämman 2024-05-15 finns nu publicerat här. https://media.sbfiber.se/2024/06/Arsstamma24-signerad.pdf I korta drag beslutades att föreningen skall likvideras då den spelat ut sin roll. I enlighet med det ursprungliga avtalet med IP-Only så har de tagit över nätet och föreningen har inte längre något syfte. Då kvarvarande kapital inte är stort nog att delas ut till […]

Läs mer

Kallelse till stämma 2022

Kallelse till Årsstämma för Bjurtjärns Fiber Ekonomiska Förening Dagordning§1 Mötets öppnande§2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.§3 Godkännande av röstlängden.§4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.§5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.§6 Fastställande av dagordningen.§7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse§8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt omdisposition av årets vinst eller […]

Läs mer

Årsredovisning och dagordning

Då föreningen inte trycker upp dagordning och årsredovisning inför stämman så läggs dessa här. Preliminär årsredovisning 2019-01-01 – 2019-12-31 Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Beslut om […]

Läs mer

Svar på frågor kring serviceavgiften

I samband med utskickandet av fakturor för medlemsavgift och serviceavgift har ett antal frågor dykt upp på hemsidan och i telefonsamtal till några av styrelsemedlemmarna. Nedanstående tillsammans med inlägg från Ordföranden i andra trådar hoppas vi besvarar de frågor som medlemmarna har. Styrelsen tackar samtidigt för de positiva kommentarer som lämnats. Föreningen består av ca […]

Läs mer

Störningar på TV-bild

Hej, ordförande här igen. Det har kommit till styrelsen kännedom att många fortfarande har problem med dålig TV-bild trots löst driftstörning. För att problemet skall lösas så fort som möjligt är det bra om ni gör en felanmälan på detta till er tjänsteleverantör. //Eric

Läs mer

Driftstörning

Hej, ordförande här. Som somliga märkt så har IP-Only ett större driftfel i sitt nät här i Bjurtjärn. https://www.ip-only.se/blog/2019/01/15/network-disturbance-bjurtjarn/ Detta är tyvärr inget som föreningen kan påverka utan felet ligger hos vår kommunikationsoperatör, IP-Only.Vi kan beklagar problemet å IP-Onlys vägar och hoppas att felet löses på snabbast möjliga sätt.

Läs mer