Kallelse till stämma 2022

Kallelse till Årsstämma för Bjurtjärns Fiber Ekonomiska Förening Dagordning§1 Mötets öppnande§2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.§3 Godkännande av röstlängden.§4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.§5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.§6 Fastställande av dagordningen.§7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse§8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt omdisposition av årets vinst eller […]

Läs mer

Årsredovisning och dagordning

Då föreningen inte trycker upp dagordning och årsredovisning inför stämman så läggs dessa här. Preliminär årsredovisning 2019-01-01 – 2019-12-31 Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Beslut om […]

Läs mer

Svar på frågor kring serviceavgiften

I samband med utskickandet av fakturor för medlemsavgift och serviceavgift har ett antal frågor dykt upp på hemsidan och i telefonsamtal till några av styrelsemedlemmarna. Nedanstående tillsammans med inlägg från Ordföranden i andra trådar hoppas vi besvarar de frågor som medlemmarna har. Styrelsen tackar samtidigt för de positiva kommentarer som lämnats. Föreningen består av ca […]

Läs mer

Störningar på TV-bild

Hej, ordförande här igen. Det har kommit till styrelsen kännedom att många fortfarande har problem med dålig TV-bild trots löst driftstörning. För att problemet skall lösas så fort som möjligt är det bra om ni gör en felanmälan på detta till er tjänsteleverantör. //Eric

Läs mer

Driftstörning

Hej, ordförande här. Som somliga märkt så har IP-Only ett större driftfel i sitt nät här i Bjurtjärn. https://www.ip-only.se/blog/2019/01/15/network-disturbance-bjurtjarn/ Detta är tyvärr inget som föreningen kan påverka utan felet ligger hos vår kommunikationsoperatör, IP-Only.Vi kan beklagar problemet å IP-Onlys vägar och hoppas att felet löses på snabbast möjliga sätt.

Läs mer

Nytt bankgiro

Hej! På fakturor som skickas hädanefter så är det ett nytt bankgiro-nummer som fakturan skall betalas till. Detta då vi inför OCR-nummer på fakturorna för att minska den administrativa kostnaden för fakturorna. Har ni frågor så är det bara att höra av sig till styrelsen. Med vänliga hälsningar, Eric Birgersson, ordförande.

Läs mer

Ny hemsida

Hej, Styrelsen har nu satt upp en ny hemsida med den viktigaste informationen från den gamla sidan. Om ni saknar något så kan ni fortfarande komma åt den gamla hemsidan här: http://norakatkits.wixsite.com/byalaget /Styrelsen

Läs mer