Kallelse till stämma 2022

Kallelse till Årsstämma för Bjurtjärns Fiber Ekonomiska Förening Dagordning§1 Mötets öppnande§2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.§3 Godkännande av röstlängden.§4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.§5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.§6 Fastställande av dagordningen.§7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse§8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt omdisposition av årets vinst eller […]

Läs mer