Kallelse till Årsstämma

På grund av att kallelsen till stämman den 29/6 ej distribuerats enligt stadgarna kommer en ny stämma att genomföras den 17/8 kl 19.00. Stämman kommer att hållas i Kväggeshyttans bygdegård. Dagordningen återfinns här

IP-Only tar över fibernätet

Från och med den 1/6 2021 tar IP-Only över äganderätten till fibernätet. Detta sker i enlighet med det avtal som tecknades när byggnationen av nätet påbörjades. I samband med övertagandet har ett kompletterande avtal tecknats av styrelsen. Ersättning till berättigade markägare kommer att betalas ut genom IP-Only’s försorg.

Bjurtjärnsfiber Ekonomisk Förening lägesuppdatering

Som de flesta av er säkert känner till bildades fiberföreningen i syfte att bygga ut ett fibernät för boende i Bjurtjärn socken. Inledningsvis omfattade projektet enbart boende i sydöstra delen av Storfors kommun men när det visade sig att medlemsantalet inte skulle räcka till vidgades området så flera boende kunde ansluta sig. När projektet kom igång kom den ekonomiska föreningen att omfatta ca 750 medlemmar vilket nu är en av landets största by-nät med 17 mils nedgrävd fiberkabel.

Upplägget utformades med hjälp av externa projektörer så att en förmånlig finansiering skulle kunna erhållas i vilket förutom en kontantsatsning av medlemmarna, även EU bidrag och ett engångsbelopp av en framtida operatör ingick. (IP-Only, vald efter konkurrensupphandling). Syftet med föreningen har aldrig varit att långsiktigt driva nätet.

Som avtalet med operatören skrevs skulle nätet övergå i dennes ägo 5 år efter avtalets tecknande. Denna tid har nu gått. Under utbyggnad och drift har föreningen skötts av en styrelse samt projektledning. För finansiering har en medlemsavgift och serviceavgift uttaxerats.

För att ett övertagande skulle kunna ske har styrelsen tillsammans med IP-Only arbetat för att åtgärda några kvalitetsbrister. Detta har pågått sedan hösten 2020 och närmar sig slutet. Bland annat har Lecakulor fyllts på i de kopplingsboxar, sk ”fosar” där så varit nödvändigt (genomgång av knappt 200 st).

Den andra och förhoppningsvis sista större återstående viktiga uppgift för föreningen är att betala ut ersättning till berättigade markägare. I detta arbete har ett kartunderlag tagits fram i samverkan med IP-Only för att ledningslängder skulle kunna bestämmas. För närvarande är detta styrelsens huvuduppgift.

Vi har förhoppningen att överlåtelse av föreningen skall kunna ske under 2021. Medlemmen behöver inte göra några förändringar i befintliga abonnemang med tjänsteleverantörer i samband med avvecklingen av föreningen. Den som betalat medlemsavgift och serviceavgift kommer fortsättningsvis att vara ansluten till nätet.

Den som säger upp sitt medlemskap till föreningen före avvecklingen eller ej betalar avgifter för 2021 kommer att kopplas bort från nätet. För återanslutning av sådan fastighet kommer avgift att debiteras.

Årsredovisning och dagordning

Då föreningen inte trycker upp dagordning och årsredovisning inför stämman så läggs dessa här.

Preliminär årsredovisning 2019-01-01 – 2019-12-31

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Beslut om budget.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 18. Mötets avslutande

Viktig information om Gruppavtal Uppdaterad

Bjurtjärns Fiber EF har nu sagt upp gruppavtalet med COMHEM. Detta innebär att medlemmar som tecknat detta avtal kommer att behöva skaffa nytt avtal antingen direkt med COMHEM eller med annan leverantör i god tid före den 30/9 2020. Styrelsen har av flera skäl beslutat att inte ingå något nytt gruppavtal med COMHEM.

Möjliga leverantörer återfinns på IP-Onlys hemsida:

https://www.ip-only.se/privat

Här anger man Gata nr och ort varefter man kommer till en självaktiveringsportal. Sedan får man välja med hjälp av verktyget de tjänster man behöver.

Observera att tiden för gruppavtalet har förlängts från den 21/9 till och med den 30/9. Avtalet upphör den 30/9 2020 och att man ej kan byta dessförinnan.

Om man inte säger upp avtalet fortsätter detta att löpa men nu utan fiberföreningens rabatt och med en faktura som kommer direkt från COMHEM. Om du vill fortsätta med COMHEM behöver du således inte göra någonting.

Om du vill byta till annan leverantör, tänk på att inte teckna nytt avtal som börjar gälla före den 1/10 2020 eftersom det medför att man får betala dubbla avgifter för den tid som avtalen överlappar. Du måste också säga upp avtalet med COMHEM i god tid före den 30/9

Förtydligande kring Viasat

Hej, vi har fått information kring att vissa medlemmar blir kontaktade av Viasat som hävdar att de har ett samarbete med fiberföreningen. Så är inte fallet men Viasat levererar tjänsterna via fibern naturligtvis.