Kallelse till stämma 2022

Kallelse till Årsstämma för Bjurtjärns Fiber Ekonomiska Förening


Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
§3 Godkännande av röstlängden.
§4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
§5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
§6 Fastställande av dagordningen.
§7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
§8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
§9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
§10 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
§11 Val av styrelse, revisor och valberedare
§12 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
§12a Styrelsen förbehåller sig rätten att skänka bort eventuella överblivna medel efter likvidation.
§13 Mötets avslutande


2022-06-28 kl. 17.00
Kväggeshyttans Bygdegård
Välkomna
Styrelsen

Kommentar från styrelsen
Vi har blivit uppmärksammade på att punkt 12a är dåligt formulerad. Här kommer ett förtydligande till denna punkt; kassan är i dagsläget mer än nog för att täcka våra beräknade driftskostnader och vi har ett års driftkostnader kvar innan föreningen kan likvideras. Delas dessa pengar ut på samtliga medlemmar blir det någon hundralapp per medlem på sin höjd och administrationen av dessa utbetalningar blir mycket stor och kostsam. Därför är styrelsens förslag att dessa pengar skänks till välgörande ändamål eller någon av våra andra lokala föreningar.

Skriven av Eric Birgersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *