2014-11-16

Stormöte om fiber kommer att äga rum på Änglagård i Kyrksten 25/11 kl 18.30 !!!

Beslut taget vid styrelsemöte 2014.11.13 innebär att:

Föreningen kommer att omfatta hela Bjurtjärn och vi påbörjar projektering nu för att kunna ansöka om de bidrag som kommer att finnas i början av 2015. Vi har inlett ett samarbete med företaget byNet för projektering och framtagande av material för ansökan.

Vad kostar en anslutning?

Vi beräknar att en anslutning kommer att kosta ca 15000 kr/fastighet.

Abonnemang kan göras för kortare perioder, speciellt bra för fritidshus

Det kommer att finnas möjlighet att teckna fiberlån via bank.

OBS! De som är med från början får del av det statliga stödet på 60%, om föreningen beviljas detta.

Styrelsen

2014-05-28

2014-05-28

Vi har haft kontakt med RALA och byNet angående grovprojektering av vårt område. Genom kontakter med Ölme Fiberförening har vi också fått kontakt med IP-Only som är deras leverantör och även med Kristinehamns stadsnät som är en del av IP-Only. Dessa kontakter har resulterat i att vi nu skall registrera samtliga tänkbara anslutningar i vårt område. Detta underlag används sedan för att ta fram en detaljerad beskrivning av vårt område med fiberförläggning och den utrustning som behövs för hela installationen. Underlaget ligger sedan till grund för det pris varje fastighet skall betala.

Det är mycket viktigt att alla som kan tänka sig vilja ha fiber till sitt hem anmäler sig till vår förening snarast.

Många anslutningar ger ett lägre pris.

RALA – projekterar fibernät

byNet – projekterar fibernät

IP-Only – bygger fibernät (stadsnät och

landsbygdsnät) –

Kristinehamns stadsnät –

Nyheter 2013

2013-10-20
Karlskoga Elnät och Karlskoga Stadsnät har lovat att inom kort möta oss
för framtida möjligheter. Fortfarande tyst från Telia, som inte tycks intresserade av vårt projekt.

2013-10-10
Styrelsen inventerar nu den sista gruppen boende/sommarstugeägarna.
Arbetet klart senast v 44. Beslut om skyltar, att sätta upp vid alla infarter till södra Bjurtjärn. Ny lättare webbadress fixad. Dock kör vi forward till den gamla tills vidare.

2013-09-24
Förstudiepengar klart från Leader nu väntar vi bara på Länsstyrelsens OK. Det har visat sig att det är komplicerat att konstruera en fastighetsägarlista bl.a. därför att vissa fastighetsägare ibland äger många tomter och de boende inte alltid är
desamma som ägarna. En lösning är att vi delar upp området mellan oss och inventerar utifrån den karta vi har.

2013-04-28
Organisationsnummer klart genom Bolagsverket.
Bankgiro klart genom Nordea Kristinehamn.
Identifiering av samtliga fastigheter i området. Väntar på ”kartmaterial” från Storfors Kommun.

Nyheter 2012

2012-10-31
Styrelsen konstituerar sig. Arbetet med ansökan om organisationsnummer till Bolags-
verket startas. Ansökan om Bankgiro. Ansökan om förstudiepengar hos Leader.
Hemsida, kartor och kontakt med Karlskoga Energi tas.

2012-10-31
Förenings-bildnings-möte i Bygdegårn. Föreningen bildas. Stadgar, område och avgifter
klubbas.

2012-08-21
Byalaget kallar till stormöte i Bygdegårn. Kommunen, Telia, Scanova och projektledaren
för Fiber i Byn Roy Ottosson informerar. Stort intresse, planeringsgrupp/interimsstyrelse bildas.

2012-05-29
Byalagets styrelse kallar Kommunen till bygdegårn och diskuterar en framtida utbyggnad av fiber
i Bjurtjärn